Đại lý

                                                                                      CHÍNH SÁCH CÔNG TY

                                                                              (Áp dụng cho Đại lý trên toàn quốc)